Chọn ngôn ngữ
290696

Chính sách bảo mật

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN
Chào mừng bạn đến với HPCI!. Incamobile!  (Giấy Đăng ký Công ty số 14414411DA) (“HPCI!”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "TOS"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TOS theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TOS được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TOS đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản TOS mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: 

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ
Qua dịch vụ do HPCI! cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp, trong đó bao gồm nhiều công cụ truyền thông, các diễn đàn, các dịch vụ mua sắm, các dịch vụ tìm kiếm, nội dung được cá nhân hóa và dịch vụ lập trình có nhãn hiệu (sau đây được gọi là "Dịch Vụ") qua mạng lưới các tài sản của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web), các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động 

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ sẽ không được coi là lời chào mời có giá trị ràng buộc của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể được coi là lời mời để bạn đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào, được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của bạn.

Xin hiểu rằng HPCI! đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ
Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.,Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Incamobile! có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, HPCI! có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này. Yahoo! quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung có phù hợp với bạn hay không. Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn, do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TOS này.

4. QUY ĐỊNH VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA HPCI!
Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Quy Định về Sự Riêng Tư được tham chiếu tới trong bản TOS này và là một phần của bản TOS này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được trình bày trong Quy Định về Sự Riêng Tư, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của bạn và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ Incamobile! theo từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết, xin xem toàn bộ phần quy định về sự riêng tư của chúng tôi tại . Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn đồng ý việc tập hợp và sử dụng (như đã nêu trong mục Quy Định về Sự Riêng Tư) thông tin này, bao gồm việc chuyển tải các thông tin này tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho việc lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi Yahoo! và các thành viên.

5. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT
Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho HPCI! về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. HPCI! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.